Obchodní podmínky pro velkoobchodní a maloobchodní nákup specifikovaného zboží společnosti mivvy a.s. ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OPME)

1. ÚPRAVA

1.1.             

Tyto OPME upravují práva a povinnosti plynoucí ze vzájemných obchodních vztahů mezi společností mivvy a.s. jakožto prodávajícím (dále jen Prodávající) a třetí osobou, která vstoupí s Prodávajícím na základě právního jednání do vzájemného závazku, jehož předmětem bude odevzdání předmětu koupě Prodávajícím kupujícímu a umožnění kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a povinnost kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu (dále jen Kupující). Je-li Kupující osoba, která vstoupí s Prodávajícím na základě právního jednání do vzájemného závazku v souvislosti s vlastní obchodní činností a/nebo uvedením svého identifikačního čísla ve fakturačních údajích, rozumí se touto osobou Kupující podnikatel. Je-li Kupující osoba, která vstoupí s Prodávajícím na základě právního jednání do vzájemného závazku bez souvislosti s vlastní obchodní činností a neuvedením svého identifikačního čísla ve fakturačních údajích, rozumí se touto osobou Kupující spotřebitel.

1.2.             

Těmito OPME se řídí smluvní vztahy založené všemi smlouvami uzavřenými v období počínaje účinností těchto OPME mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud nebude smluvními stranami užití těchto OPME vyloučeno. Veškerá odchylná ustanovení smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před jednotlivými ustanoveními těchto OPME.

1.3.             

Tyto OPME jsou všem obchodním partnerům Prodávajícího k dispozici na webové adrese Prodávajícího www.mivvyenergy.cz nebo www.batterystore.cz.

2. ZBOŽÍ, KUPNÍ CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.             

Pro účely těchto OPME se Zbožím rozumí výrobky, jež jsou součástí webových elektronických prezentací a/nebo prodejních položek v rámci webových aplikací sloužících ke zprostředkování obchodních transakcí na internetu umístěných na adresách www.mivvyenergy.cz a www.batterystore.cz (dále jen E-shop). Dále se Zbožím rozumí výrobky nabízené pod obchodním označením či ve skupině výrobků s názvy „mivvy ENERGY“ nebo „BATTERY STORE“.

2.2.             

Pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak, má se za to, že Kupující objednává Zboží za kupní cenu stanovenou podle ceníkové kategorie Maloobchodní cena a potvrzením takové objednávky Prodávajícím nebo dodáním Zboží Kupujícímu dle této objednávky je mezi smluvními stranami cena Zboží sjednána. Pakliže bude mezi smluvními stranami sjednána kupní cena nižší od Maloobchodní ceny (bude-li sjednáno ceníkové zařazení), vyhrazuje si Prodávající právo ceníkové zařazení Kupujícího měnit vždy podle odpovídajících výsledků vzájemné obchodní spolupráce s Kupujícím.

2.3.             

V případě změn ceníkových cen Zboží tyto Prodávající provede ve všech E-shopech. V případě změn ceníkových cen Zboží a/nebo ceníkového zařazení Kupujícího, jenž nevyužívá pro nákup Zboží E-shop, je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat zasláním ceníku nového, popř. oznámením nového ceníkového zařazení Kupujícího. Aktuální ceník zboží Prodávajícího v korunách českých (Kč) zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou, a to prostřednictvím e-mailové adresy Kupujícího sdělené Prodávajícímu při uzavření smlouvy, pokud není později Kupujícím Prodávajícímu sdělena, nebo Kupujícím v elektronickém styku s Prodávajícím užívána, jiná e-mailová adresa.

2.4.             

Ceníkem stanovená kupní cena zboží v sobě zahrnuje, kromě ceny samotného zboží, zejména tyto položky: 
a) cenu obalů, není-li Prodávajícím a Kupujícím ohledně vratných obalů dohodnuto jinak;
b) případné návody k použití, certifikáty nebo protokoly nezbytné pro převzetí a užívání zboží Kupujícím.

2.5.             

V případech výjimečných obchodních příležitostí učiní Prodávající Kupujícímu k jeho výzvě zvláštní cenovou nabídku pro takovou výjimečnou obchodní příležitost, za kterou je oprávněn Kupující zboží od Prodávajícího objednat. Kategorii výjimečné obchodní příležitosti posoudí vždy Prodávající.

2.6.             

V případech zjevného pochybení Prodávajícího v rámci stanovení ceny Zboží si Prodávající vyhrazuje právo návrh na uzavření kupní smlouvy, jenž takové ceny zahrnuje, nepřijmout. Za zjevně chybné stanovení ceny Zboží Prodávajícím se považuje odchylka nejméně v řádu prvním, tj. desítky korun ve srovnání s cenou předchozí nebo s cenou Zboží s obdobnými vlastnostmi.

2.7.             

Kupní smlouva se uzavírá zpravidla písemně nebo v E-shopu. Kupní smlouva je uzavřena zpravidla na základě písemné objednávky Kupujícího nebo přijetí návrhu k uzavření smlouvy ze strany Kupujícího v E-shopu. Písemnou objednávku Kupujícího nebo přijetí návrhu k uzavření smlouvy ze strany Kupujícího v E-shopu považují smluvní strany pro tento účel za návrh na uzavření kupní smlouvy. Písemná forma je dodržena, pokud bude objednávka učiněna jedním z dále uvedených způsobů.  

2.8.             

Písemná forma je mezi smluvními stranami zachována při komunikaci jedním z následujících způsobů:
a) písemně poštou či kurýrní službou na adresu obchodní pobočky smluvní strany a/nebo
b) e-mailem na e-mailovou adresu smluvní strany, kterou tato pro daný účel sdělí druhé smluvní straně.
Za objednávku (právní jednání směřující k uzavření smlouvy) lze považovat pouze takové sdělení zaslané ve výše uvedené písemné formě, které je učiněno na Prodávajícím předepsaném formuláři a opatřeno podpisem osoby oprávněné zastupovat Kupujícího a které obsahuje alespoň vyplněnou identifikaci Kupujícího a položku zboží ze sortimentu Prodávajícího spolu s uvedením jejího množství. V případě elektronické komunikace (e-mailem) bude vyplněný objednávkový formulář předepsaný Prodávajícím přiložen k e-mailu jako jeho příloha, a to ve formátu Portable Document Format (PDF). Název přílohy bude „Objednávka XXXXX“, kde XXXXX bude nahrazeno číslem objednávky Kupujícího.

2.9.             

Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí nebo odmítne přijetí objednávky způsobem shodným  se způsobem doručení objednávky. Nepotvrdí-li Prodávající objednávku Kupujícího bez zbytečného odkladu, nenastává fikce její akceptace. Potvrzení objednávky Prodávajícím považují smluvní strany za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávajícím může být učiněno tak, že bude na objednávkovém formuláři zaslaném Prodávajícímu Kupujícím přijetí objednávky vyznačeno v příslušné kolonce („objednávka přijata“) nebo bude učiněno jiným prokazatelným způsobem, zejména zasláním e-mailu Kupujícímu, z jehož obsahu bude zřejmé, jakou objednávku Kupujícího Prodávající přijímá (zejména uvedením čísla objednávky). Souhlas s objednávkou Kupujícího a uzavření kupní smlouvy může Prodávající vyjádřit i bez potvrzení objednávky tím, že dodá Kupujícímu zboží v souladu s obsahem objednávky před uplynutím lhůty rozhodné pro přijetí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky dojde zpět Kupujícímu a/nebo  okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

2.10.            

Je-li předmětem kupní smlouvy nehmotné plnění, má se za to, že Prodávající bude takto plnit neprodleně, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.             

Prodávající je povinen odevzdat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, zabalené a vybavené potřebnými doklady a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

3.2.             

Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží ve lhůtě do osmdesáti (80) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nepotvrdí-li Kupujícímu lhůtu jinou, přičemž přijetí objednávky Prodávajícím s odchylkou v části týkající se lhůty pro odevzdání zboží není mezi smluvními stranami považováno za podstatnou změnu podmínek objednávky. Kupující bere na vědomí, že délka lhůty pro odevzdání zboží závisí především na skladových zásobách, druhu a specifikaci zboží a výrobních kapacitách Prodávajícího, a dále na způsobu přepravy zboží z výroby na sklad Kupujícího.

3.3.             

Kupující je povinen před převzetím zásilky zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud zjistí na obalu zjevné známky poškození nebo otevření během přepravy, je oprávněn zásilku odmítnout převzít za podmínky, že současně o tomto sepíše s dopravcem protokol a oznámí obratem, nejpozději však týž den, všechny zjištěné skutečnosti Prodávajícímu. Nesepsání takového protokolu s dopravcem má za následek ztrátu nároků Kupujícího plynoucích z porušeného obalu zboží.

3.4.             

Neprodleně po převzetí zásilky je Kupující povinen provést dostatečně pečlivou kontrolu veškerého dodaného zboží. Zejména je povinen zkontrolovat počet jednotlivých kusů zboží v zásilce, soulad dodaných typů s uzavřenou kupní smlouvou a dále je povinen prohlédnout zboží, zda je kompletní včetně všech součástí, a že netrpí zjevnými vadami či mechanickým poškozením. Pokud zjistí Kupující nesoulad s uzavřenou kupní smlouvou či zjevnou vadu zboží, je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu, a to písemnou formou.

3.5.             

V případě, že o zjevných vadách či poškození zboží a/nebo jeho obalu nebude Prodávající Kupujícím neprodleně písemně informován bez zbytečného odkladu po převzetí zboží Kupujícím, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, pozbývá Kupující právo odstoupit od smlouvy a další práva z vadného plnění.

3.6.             

Není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednáno jinak, je Prodávající povinen dodat Zboží Kupujícímu:
a) na obchodní pobočce Prodávajícího nebo prostřednictvím obchodního specialisty Prodávajícího; nebo
b) odesláním Zboží Kupujícímu Prodávajícím na adresu sdělenou Prodávajícímu Kupujícím při uzavření smlouvy využitím přepravních služeb dopravce.

3.7.             

Náklady na dopravné a balné hradí Prodávající v případech, kdy úhrnná částka kupní ceny jednotlivé potvrzené objednávky přesáhne částku, která je uvedena v aktuálním ceníku nebo na E-shopu. V ostatních případech hradí tyto náklady Kupující. Je-li zboží zasíláno na dobírku, hradí doběrečné Kupující.

3.8.             

Prodávající je oprávněn nedodat zboží Kupujícímu dle potvrzené objednávky v případech, kdy jej v důsledku vyšší moci a/nebo převisu poptávky a/nebo nedostatečné výrobní kapacitě nemá sám k dispozici tak, aby mohl potvrzenou objednávku Kupujícího uspokojit, anebo v případech, kdy je Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny Zboží Prodávajícímu na základě předchozí kupní smlouvy nebo kupních smluv. O této skutečnosti je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost Prodávající zjistí.

4. ÚHRADA KUPNÍ CENY, PŘECHOD VLASTNICTVÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

4.1.             

Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu
· v hotovosti při osobním odběru zboží na obchodní pobočce Prodávajícího,
· dobírkou při doručení zboží přepravní službou,
· předem bezhotovostně bankovním převodem z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystavené zálohové faktury, nebo
· jinou bezhotovostní platební metodou, nebo
· na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.

4.2.             

Za den úhrady peněžité částky bezhotovostním převodem se považuje den připsání peněžité částky na bankovní účet druhé smluvní strany. 

4.3.             

Do úplného uhrazení kupní ceny zboží na základě každé jednotlivé uzavřené kupní smlouvy zůstává neuhrazené dodané zboží ve vlastnictví Prodávajícího. 

4.4.            

Pro případ prodlení Kupujícího podnikatele se zaplacením kupní ceny je Kupující podnikatel povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky kupní ceny za každý den prodlení Kupujícího podnikatele s její úhradou. Ustanovení § 1805 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro závazek Prodávajícího a Kupujícího podnikatele nepoužije, Prodávající je tedy oprávněn požadovat úroky z prodlení v celé výši, tedy i nad rámec jistiny, bez ohledu na okamžik uplatnění práva u soudu.

4.5.             

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Má-li Kupující převzít zboží od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl se zbožím nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li Prodávající dopravci zboží pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

5. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE ZBOŽÍ

5.1.             

Prodávající předá Kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě.

5.2.             

Předání dokladů se uskutečňuje v době a místě určených ve smlouvě, jinak při odevzdání zboží v místě odevzdání.

5.3.             

Veškerou dokumentaci předávanou Prodávajícím Kupujícímu dodá Prodávající Kupujícímu v českém jazyce, nebude-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

6. MNOŽSTVÍ DODANÉHO ZBOŽÍ

6.1.            

Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva.

6.2.            

Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno ve smlouvě, je smlouva uzavřena i na přebytečné množství zboží, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří (3) dnů, odmítl. 

6.3.             

Jestliže Kupující přijme dodávku všeho nebo části přebytečného zboží, je povinen za ně zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně stanovené ve smlouvě.

7. ZÁRUKA, REKLAMACE

7.1.            

Úpravy způsobu a podmínek reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost Kupujícím a záruka za jakost zboží jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Reklamační řád“, který je nedílnou součástí těchto OPME.

8. OBCHODNÍ POLITIKA

8.1.             

Kupující podnikatel je oprávněn na základě písemného svolení Prodávajícího používat při své obchodní činnosti obchodní značky Prodávajícího a ochranné známky Prodávajícího, a to v přiměřené míře a způsobem, který neohrožuje dobrou pověst produktů a podniku Prodávajícího.

8.2.             

Při dalším prodeji a prezentaci zboží získaného od Prodávajícího je Kupující podnikatel povinen dbát, aby nedošlo k mylnému či klamavému označování výrobků, a to zejména z hlediska jejich vlastností a původu. V případě prodeje Kupujícímu spotřebiteli je Kupující podnikatel povinen poskytnout veškerou potřebnou odbornou péči a seznámit Kupujícího spotřebitele v nutném rozsahu s používáním a péčí o výrobek a informovat jej o rozsahu poskytnuté záruky.

8.3.             

Na použití originální grafiky Prodávajícího, a to především produktových fotografií, imageové a doplňkové grafiky, dále propagačních textů a jiných prvků elektronické, tiskové či jiné propagace Prodávajícího se použije přiměřeně ustanovení předchozích bodů tohoto článku. 

8.4.             

Předmět plnění podle vzájemných smluv, včetně textu vzájemných smluv a těchto OPME, veškeré podstatné informace a skutečnosti o obchodním závodu Prodávajícího, o nichž se Kupující podnikatel dozvěděl v souvislosti s dodávkou předmětu koupě, a veškeré Prodávajícím utajované pracovní postupy Prodávajícího, včetně jím vypracovaných dokumentů a jeho know-how, o nichž se Kupující podnikatel dozvěděl v souvislosti s poskytováním plnění a ostatních činností Prodávajícího podle vzájemných smluv, je předmětem obchodního tajemství u každé z dotčených smluvních stran. Kupující podnikatel je povinen zachovávat a ctít obchodní tajemství. 

8.5.             

Prodávajícímu svědčí práva k důvěrným informacím, která poskytne Kupujícímu podnikateli v souvislosti s plněním povinností dle smlouvy (dále jen Důvěrné informace). Kupující podnikatel je povinen zachovat po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu s Prodávajícím i po jeho skončení mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, když Kupující podnikatel zejména:
a) bude zacházet a nakládat se všemi Důvěrnými informacemi jako s důvěrnými a utajovanými a bude je udržovat v tajnosti;
b) použije jakoukoli Důvěrnou informaci pouze a jedině v souvislosti se vzájemným plněním dle smlouvy;
c) nesdělí a nezpřístupní jakoukoli Důvěrnou informaci žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího;
d) nebude pořizovat kopie nebo výpisy z předaných podkladů bez předchozího písemného povolení Prodávajícího;
e) nevyužije Důvěrné informace ve prospěch třetí osoby a nepoužije Důvěrné informace jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit Prodávajícího;
f) povede evidenci o všech podkladech, které má ve svém držení a které poskytnul s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího jakékoli třetí osobě, a předá takovou evidenci Prodávajícímu;
g) bude udržovat v tajnosti skutečnost, že má v držení Důvěrné informace;
h) na základě mimořádné písemné žádosti Prodávajícího zajistí, aby všechny třetí osoby, kterým se souhlasem Prodávajícího poskytnul Důvěrné informace, přestaly tyto Důvěrné informace používat.
Za Důvěrné informace se považují veškeré informace poskytnuté v jakékoliv písemné či datové podobě, zejména v podobě smluv, rozpočtů, kalkulací, výkazů, projektů, výkresů a ostatních dokumentů, včetně formy zdrojových kódů, souborů, digitálních dat, fotografických, zvukových nebo audiovizuálních záznamů a to bez ohledu na způsob jejich poskytnutí, držení, skladování nebo zaznamenávání, kteréžto informace souvisí s obchodním závodem Prodávajícího a s jeho podnikatelskou činností a které budou Kupujícímu v souvislosti s plněním povinností dle smlouvy poskytnuty. Za Důvěrné informace se považují rovněž jakékoli poznámky, shrnutí, kopie, překlady, výpisy nebo výtažky ze shora uvedených informací. Veškerá vlastnická či jiná majetková práva k předaným podkladům zůstávají Prodávajícímu.

8.6.             

Při porušení povinnosti zachovávat a ctít obchodní tajemství, jakož i zachovávat a ctít Důvěrné informace, uhradí Kupující podnikatel Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku Prodávajícího na náhradu škody v plné výši, tedy vedle smluvní pokuty i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

9. ODSTOUPENÍ

9.1.             

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud 
a) je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží po dobu delší než osmdesát  (80) dnů;
b) Prodávající soustavně (více než třikrát) porušuje své povinnosti založené vzájemnou smlouvou nebo těmito OPME, pokud bude Kupujícím na porušení jeho povinností předem písemně upozorněn a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě ne kratší čtrnácti (14) dnů.

9.2.             

Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží nebo jeho poslední části. Ve stejné lhůtě je Kupující spotřebitel povinen doručit Prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy. Doručení odstoupení od kupní smlouvy je možné na obchodní pobočku nebo provozovnu Prodávajícího, elektronicky na kontaktní adresu elektronické pošty nebo elektronicky pomocí formuláře na E-shopu Prodávajícího. Právo odstoupení Kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy nelze uplatnit v případě Zboží, které bylo upraveno na základě výslovného prání Kupujícího spotřebitele a které takto upravené není součástí standardní nabídky Prodávajícího, anebo v případě nehmotného plnění.

9.3.             

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud 
a) je Kupující v prodlení se splněním svého peněžitého dluhu po dobu delší než čtrnáct (14) dnů; nebo 
b) Kupující soustavně (více než třikrát) porušuje své povinnosti založené vzájemnou smlouvou nebo těmito OPME, pokud bude Prodávajícím na porušení jeho povinností předem písemně upozorněn a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě ne kratší čtrnácti (14) dnů. 

9.4.             

V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti. V případech odstoupení od smlouvy s právem vrácení Zboží toto musí být vráceno nepoužité, neopotřebené, neznečištěné nebo částečně nespotřebované spolu s kopií dodacího listu nebo daňového dokladu. Týká-li se odstoupní od smlouvy s právem vrácení Zboží rovněž dárku, jenž byl ke Zboží Prodávajícím poskytnut, je takováto darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že takováto darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující spotřebitel je buďto povinen se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek, anebo Prodávajícímu svědčí peněžitá náhrada ve výši obvyklé ceny dárku.

9.5.             

V případě, že Kupující spotřebitel zvolí odlišný způsob dodání zboží, který Prodávající standardně nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady za dodání zboží ve výši odpovídající standardně nabízenému způsobu dodání zboží Prodávajícím.

9.6.             

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, náhrady škody, ochrany obchodního tajemství a dalších ustanovení smlouvy, z jejich povahy vyplývá, že mají strany zavazovat i po odstoupení od smlouvy.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ, PROROGACE

10.1.            

Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí k vyřešení případných vzájemných sporů, které se budou týkat vzájemných smluv a těchto OPME, mimosoudní cestou.

10.2.            

V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, je Kupující spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce.

10.3.            

Smluvní strany si ujednávají pro vzájemné soudní spory použití českého právního řádu, místní příslušnost soudu u Krajského soudu v Plzni, případně u Okresního soudu v Plzni, v návaznosti na věcnou příslušnost soudu dle předmětu sporu, a jako jednací jazyk český jazyk.

11. OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.            

Ustanovení těchto OPME týkající se objednání a reklamace zboží se použijí přiměřeně i pro případy, které se týkají jen části objednávky či jen části zboží.

11.2.            

Vzájemně adresované úkony podle těchto OPME musí být učiněny písemně, není-li stanoveno jinak. Stejně tak jakékoliv změny a dodatky k těmto podmínkám je nutno činit písemnou formou, jinak jsou neplatné.

11.3.            

Kupující má právo na bezplatnou ekologickou likvidaci veškerých výrobků prokazatelně zakoupených u Prodávajícího. O místě a způsobu ekologické likvidace bude Kupující Prodávajícím informován v závislosti na konkrétním výrobku.

11.4.            

Bude-li v roli Kupujícího podle těchto OPME vystupovat pouze Kupující spotřebitel, použijí se veškerá předmětná ustanovení přiměřeně.

11.5.            

Prodávající je oprávněn jednostranně tyto OPME v přiměřeném rozsahu změnit. Prodávající je oprávněn tyto OPME měnit (novelizovat), popř. je nahradit novými. Změny (nové) OPME Prodávající zveřejní nejméně jeden (1) měsíc přede dnem účinnosti změny (nových) OPME, a to na své webové adrese nebo E-shopu a současně bude Kupujícího podnikatele o novelizaci (nových) OPME písemně informovat. Změna těchto OPME rozhodnutím Prodávajícího bude Kupujícímu podnikateli oznámena písemnou formou – e-mailem zaslaným Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího podnikatele, která bude Prodávajícímu Kupujícím podnikatelem sdělena nebo prostřednictvím, které Kupující podnikatel s Prodávajícím obvykle komunikuje. Změna těchto OPME nenabude mezi smluvními stranami účinnosti dříve, než bude Kupujícímu podnikateli oznámena.

11.6.            

Kupující je oprávněn případnou změnu těchto OPME rozhodnutím Prodávajícího odmítnout. Odmítne-li Kupující případnou změnu těchto OPME rozhodnutím Prodávajícího, je Kupující oprávněn smluvní vztahy uzavřené v režimu či za použití těchto OPME vypovědět ve výpovědní době jednoho (1) měsíce počínaje prvým dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu Prodávajícího.

11.7.            

Prodávající je správcem osobních údajů a je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s platnými právní předpisy České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podrobná pravidla zpracování osobních údajů a práva Kupujících jako subjektů údajů jsou uvedena v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webové adrese Prodávajícího.

11.8.            

Tyto OPME nabývají platnost dne 1. ledna 2021 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky Prodávajícího.
Obchodní podmínky ve formátu PDF
Reklamační řád ve formátu PDF

ZOBRAZOVÁNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY ZBOŽÍ

Vyobrazení zboží na stránkách elektronického obchodu www.batterystore.cz je pouze informativního charakteru. Uvedené technické parametry se shodují se zbožím. Odchylky v rozměrech a hmotnostech zboží se mohou lišit nejvýše o 5%, není-li uvedeno jinak. Ostatní neuvedené parametry se mohou odlišovat v návaznosti na jednotlivé specifikace výrobních šarží, avšak na deklarovanou funkčnost zboží tyto odchylky nemají vliv.