Jsme společnost mivvy a.s., se sídlem Na Roudné 443/18, 30100  Plzeň, IČ 27945286, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1384, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje (v dalším textu jako „my“).

OSOBNÍ ÚDAJE A JAK S NIMI NAKLÁDÁME

Pokud si u nás objednáte zboží nebo služby, potřebujeme znát údaje, které jsou v rámci zpracování objednávky označené jako povinné, tj. vaše jméno a příjmení a doručovací adresu. Dále pro účely uzavření a plnění smlouvy potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky a další oznámení, která souvisejí s postupem plnění smlouvy, a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu, a vaše telefonní číslo, na kterém vás můžeme kontaktovat s případným dopřesněním zpracovávané objednávky nebo které můžeme poskytnout dopravci, pakliže si tento způsob doručení zboží zvolíte, aby vás mohl před doručením zboží kontaktovat apod.
Pakliže s námi komunikujete přes kontaktní formulář, potřebujeme znát vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Nevystupujeme v písemné komunikaci anonymně a rádi bychom věděli, s kým komunikujeme.
Vyplněním nepovinných údajů ve svém uživatelském profilu nebo v objednávce nám sdělíte i vaše jiné osobní údaje, jako jsou např. doručovací adresy.
Pakliže nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů (dále jen jako Podmínky).
Některé osobní údaje můžeme zpracovávat automaticky. Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu ochrany vašeho soukromí anonymizované, a proto je sami nedokážeme přiřadit konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace i o vašem mobilním zařízení. Používáme technická cookies, aby bylo možné identifikovat a spravovat přihlášeného uživatele. Dále používáme analytická cookies společnosti Google Inc. v rámci používání nástroje Google Analytics. Právním základem zpracování cookies je oprávněný zájem na funkčnosti našich webových stránek pro naše návštěvníky a zlepšení a zefektivnění jejich budoucího fungování. Proti zpracování cookies tímto způsobem můžete vznést námitku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
Vaše osobní údaje, jako jsou e-mailová adresa a telefonní číslo, nebudou námi použity pro nevyžádaná hromadná obchodní sdělení. Neprovádíme nahrávky telefonních hovorů ani kamerové záznamy z provozoven.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

V případě doručení zboží předáváme vaše osobní údaje dopravci, pakliže si tento způsob doručení zboží zvolíte. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn tyto zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Jsme oprávněni vaše osobní údaje dále poskytnout právním zástupcům v případě vymáhání našich práv, orgánům státní moci, pakliže nám takovou povinnost uloží, nebo v případě nahlášení nebo řešení pojistné údálosti taktéž pojišťovnám.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, nanejvýš po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Pakliže odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, bude váš účet deaktivován. Dovolujeme si vás upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, ať již tato plnění vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, jsme povinni zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Týká se např. daňových dokladů, kde touto dobou je doba nejméně 10 let.
Starší data v podobě cookies jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍ 16 LET

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze v případě, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme.
Své osobní údaje máte pod kontrolou prostřednictvím vašeho uživatelského účtu po přihlášení.
Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijal/-a a nezaplatil/-a.
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Žádné další údaje, než ty, které uvedete ve svém uživatelském účtu, nezískáváme, neuchováváme, ani je nezpracováváme.
Můžete požádat, abychom údaje o vás vymazali. Výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta.
Pokud buďto popíráte přesnost vašich osobních údajů a/nebo jsou vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně a/nebo my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste vznesl/-a námitku za účelem určení, výkonu nebo obhajoby vašich právních nároků, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete případná nedorozumění řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

ZÁVĚREM

Zaškrtnutím souhlasu v internetovém objednávkovém formuláři potvrzujete, že jste se seznámil/-a s těmito Podmínkami a že je v celém rozsahu přijímáte.
Jsme oprávněni tyto Podmínky změnit. Novou verzi Podmínek zveřejníme na internetových stránkách.
Tyto Podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2021 a nahrazují veškeré předchozí Podmínky ochrany osobních údajů Prodávajícího.
Podmínky ochrany osobních údajů ve formátu PDF